Αφορολόγητο 9.545 ευρώ για μη μισθωτούς

ΓΓΔΕ: Ποια φυσικά πρόσωπα που δεν αμείβονται με μισθό έχουν τη δυνατότητα να φορολογηθούν με την κλίμακα για μισθωτή εργασία

 

Χιλιάδες φορολογούμενοι που δεν εργάστηκαν ως μισθωτοί κατά τη διάρκεια του 2015 έχουν τη δυνατότητα να φορολογηθούν για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους με την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ.

 

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (παράγραφος 1 και περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013):

 

 

1) Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

 

2) Εργασιακή σχέση υφίσταται, μεταξύ των άλλων, και όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών.

Η εγκύκλιος

 

Σύμφωνα, εξάλλου, με διευκρινιστική εγκύκλιο που έχει εκδώσει από τον Φεβρουάριο του 2015 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), εισοδήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης και ως εκ τούτου μπορούν να φορολογηθούν ως εισοδήματα από μισθωτή εργασία είναι και τα παρακάτω:

...